Reageer

Maaimeststoffen

Maaimeststoffen.

Na enkele jaren van proeven met maaimeststoffen kan geconcludeerd worden dat diverse voordelen genoemd kunnen worden: besparing van transporten, hoge stikstofefficiëntie, nauwkeurig te doseren, het vrijkomen van N is redelijk goed te voorspellen en de N-P-K verhouding komt overeen met de meeste gewasbehoeften.

 

Bovenstaande conclusies konden onder meer getrokken worden omdat de praktische problematiek van het verspreiden van de benodigde tonnen maaimeststoffen, vaak betrekkelijk kort voor het zaaitijdstip, was opgelost in een systeem van Onbereden BeddenTeelt (hierna aangeduid met OBT). In een verdere beschouwing van het gebruik van maaimeststoffen hebben we het systeem OBT als basis genomen.

 

Het idee van het gebruik van maaimeststoffen is nog volop in ontwikkeling. Maar tegelijkertijd ook zo jong dat er nog onvoldoende duidelijkheid is en beschrijvingen zijn wat er allemaal onder de noemer van dit type toepassing van organische bemesting valt.

 

Naar onze mening zijn er meerdere soorten toepassing van maaimeststoffen te beschrijven. Toepassingen die van elkaar verschillen in tijd en plaats tussen maaien en verspreiden, al of niet conservering van de maaimeststoffen en soorten maaimeststoffen.

 

In onderstaande tabel zijn de mogelijkheden aangegeven:

 

Toepassing van de maaimeststof naar een ander veld kan met vers materiaal (indien de timing van oogst correspondeert met het verspreidingsmoment) of met geconserveerd (vrijwel altijd ingekuild) materiaal, wanneer het tijdstip van winning en verspreiding niet zo goed met elkaar overeenkomt.

 

In ieder geval zal verplaatsing naar een ander veld een gedeeltelijk andere mechanisatie met zich mee brengen dan wanneer winning en verspreiding op hetzelfde veld plaatsvindt. In dat laatste geval is denkbaar dat het maaiapparaat wordt uitgerust met een relatief eenvoudige haksel- en verspreidmodule.

 

Tot op heden is de toepassing van maaimeststoffen vooral gezien als  een vervanging van de inzet van dierlijke mest, oftewel in haar functie met nadruk op voeding voor de plant. Hierbij zij opgemerkt dat het bodemleven altijd een hoofdrol speelt als het gaat om het beschikbaar maken van organisch gebonden voedingselementen voor de plant.

 

Door bovenstaande volledige opsomming van mogelijkheden met maaimeststoffen te maken komen we ook op toepassingen die meer nadruk leggen op de functie als voeding voor het bodemleven en bescherming van bodems.

 

Doordenkend op laatstgenoemde functie zijn we gekomen tot een volstrekt nieuwe (nooit eerder beschreven en uitgevoerde) wijze van gebruik van maaimeststoffen; namelijk het maaien/verspreiden van maaimeststoffen tijdens het (liefst zeer ondiep) ploegen van het land. De combi van zeer ondiep ploegen en maaimeststof verspreiden lijkt ons één van de manieren zijn waarmee verregaand aan de behoeften van het  bodemleven tegemoet gekomen wordt terwijl de voordelen van ploegen behouden blijven.

 

Het leek ons denkbaar dat dit uitgevoerd kan worden met een combinatie van een soort van maaikneuzer voorop op de trekker en een Ekoploeg erachter. Op het bedrijf van VOF Keij/vdDries in Ens is in 2012 aangetoond dat ondiep ploegen (slechts 11 cm) een goed ploegresultaat opleverde.

 

De mitsen daarbij zijn: het land ligt goed vlak en de daarop staande vegetatie is zeer kort afgemaaid en behoorlijk verkleind opdat er geen stroperij kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog enkele andere aspecten waarmee rekening gehouden moest worden zoals het zoveel als mogelijk beperken van het energiegebruik en het behouden van voldoende bewerkingscapaciteit.

 

In de zoektocht naar een machine die deze aspecten allemaal afdoende combineerde zijn we gestuit op een zg Schlegelmulcher van de firma Voght.

 

We hopen met deze korte inleiding op het onderwerp ‘mogelijke toepassingen van maaimeststoffen’ anderen te interesseren en inspireren om zelf ermee aan de gang te gaan. Daarnaast  is verdere discussie, reactie en uitdieping welkom.

 

 

 

 

 

 


Inloggen